วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เรียงความ 9 คำพ่อสอน เรื่อง พระพุทธศาสนากับธรรมมะ

9 คำพ่อสอน
เรื่องพระพุทธศาสนากับธรรมมะ
ในหลักการของเก้าคำพ่อสอน พระพุทธศาสนากับธรรมมะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเราอีก หากเรานำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันยังมีส่วนที่ทำให้คนเราเป็นคนดี พร้อมนำความสุขควาเจริญมาให้ในชีวิตของคนเรา อีกทั้งจิตใจที่เป็นการกุศลกับการทำบุญเป็นสิ่งสำคัญในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
ในการใช้ชีวิตประจำวันพระพุทธศาสนาเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่เรานำหลักธรรมมาปฏิบัติใช้ควบคู่ไปกับกรดำเนินชีวิตนอกจากนี้หลักธรรมคำสอนยังสอนให้รู้จักวิธีพ้นทุกข์และวิธีดับทุกข์อีกด้วย อันเกิดจากกิเลสทั้งปวง อันได้แก่ ความโลภ ความโกรธ และความหลง ดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้นำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่น การเป็นคนดี การไม่เบียดเบียนตนเองและผู็อื่น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญญา ความรู้เหตุรู้ผลและรู้ผิดชอบชั่วดี การรักษาศีลก็เป็นสิ่งที่สำคัญและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นคนดีได้ เนื่องจากดิฉันเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งซึ่งเเน่นอนว่าดิฉันนั้นต้องรักษาศีลห้าข้อ นอกจากนี้การทำสมาธิก็ยังทำให้ดิฉันมีสติมากยิ่งขึ้นจิตใจสงบมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำสมาธินี้ดิฉันจะทำเมื่อรู้สึกว่าจิตใจเกิดความฟุ้งซ่าน ไม่สงบ จึงเป็นหลักการหรือหลักธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันอยู่เสมอๆและสิ่งที่ดิฉันทำอยู่บ่อยๆก็คือการทำบุญ ดิฉันทำบุญค่อนข้างบ่อยเนื่องจากดิฉันเชื่อว่า การทำบุญนั้นนอกจากที่เราจะได้บุญกุศลแล้วเรายังสามารถเผื่อแผ่ผลบุญกุศลนั้นให้แก่บุคคลที่เราต้องการได้ด้วย เช่น บิดามารดา ญาติ พี่น้อง หรือแม้เเต่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว แม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรของเราเองซึ่งประโยชน์ของการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันได้รับคือ ดิฉันมีหน้าที่เรียนหนังสือ เพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองและรู้จักกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระพุทธกับธรรมมะหรือหลักธรรมคำสอนต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์แก่เราทั้งสิ้น หากเรานำไปประยุกต์ใช้หรือนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ตัวเราแล้ว เรายังสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการทำความดีที่สามารถทำได้ทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่เรามีความตั้งมั่นและเข้าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่เราทำอยู่นั้นอย่างแท้จริง เราจะเห็นได้ถึงความสุขที่แท้จริงเกิดจากการที่เรานำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น