วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 7 แก้ไฟริษยาได้อย่างไร


แก้ไฟริษยาได้อย่างไร
“แข่งกันดี ไม่ดีสักคน ผลัดกันดี ได้ดีทุกคน” จิตใจมนุษย์จะกล่าวไปก็เหมือนกระแสน้ำ คือไหลสู่ที่ต่ำ ไหลลงสู่ความชั่ว กิเลสและอบาย สังคมปัจจุบันเปรียบไปก็คล้ายชะง่อนผา เมื่อน้ำไหลบ่ามาก็ไหลร่วงสู่เบื้องล่างได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง แต่หากเรามีเขื่อนที่คอยกั้นขวางกระแสแห่งจิตใจนั้นไว้ จิตใจเราก็คงมิต้องไหลสู่ความชั่ว ความริษยา เป็นอาการอย่างหนึ่งของกิเลส มนุษย์เราทุกคนเป็นผู้มีกิเลส จึงเป็นธรรมดาย่อมไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตนให้เป็นไปอย่างผ่องแผ้ว ปราศจากกิเลสได้เสมอไป ความริษยาเป็นอาการหนึ่งของกิเลส ดังนั้นปุถุชนจึงย่อมยากที่จะควบคุมไว้ได้ไม่ให้เกิด ความริษยาของมนุษย์จึงย่อมเกิดได้เป็นระยะหรือเป็นครั้งคราว ต่อคนนั้นบ้างต่อคนนี้บ้าง แต่ผู้มีปัญญาเห็นโทษของความริษยาที่ตนได้รับว่า ยิ่งปล่อยให้มีความริษยามาก ตนก็จะได้รับโทษของความริษยามาก ผู้มีปัญญาจึงแก้ไขป้องกันควบคุมมิให้ความริษยาเกิดง่าย และเกิดแรง แม้ว่าจะไม่สามารถดับเสียได้จริงตลอดไปผู้ที่เมื่อเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเกิดความริษยา ที่มักเรียกปนกันไปว่า อิจฉานั้น เป็นผู้ที่ขาดเมตตา มีเมตตาไม่พอ โดยเฉพาะแก่ตนเอง เพราะเมื่อความริษยาก่อให้เกิด ความร้อนใจ ผู้ยอมให้ความริษยาเกิดขึ้น ก็เท่ากับทำใจตนให้ร้อน ไม่มีความสุข จึงเท่ากับไม่มีเมตตาต่อตนเองนั่นเอง แม้ความริษยาจะเป็นการขาดเมตตาแก่ตนด้วย ต่อผู้อื่นด้วย แต่บางทีความริษยาก็ให้ทุกข์แต่กับผู้มีความริษยาเองเท่านั้น มิให้ทุกข์ถึงผู้ถูกริษยาด้วย เพราะบางทีความริษยานั้น ก็มิอาจปรากฏออกเป็นการกระทำคำพูดได้ ต้องอัดแน่นเป็นความทุกข์ร้อนเร่าอยู่แต่ในหัวใจผู้มีความริษยาเท่านั้น จึงพยายามไม่ให้ความริษยาเกิดขึ้นเสียดีกว่า เมื่อเราเห็นผู้ใดได้ดี เราให้ความยินดีขึ้นในใจ ชื่นชมยินดีมีความดีความเหมาะควรต่างๆ สมกับความดีที่ได้รับนั้นจิตใจขอเราคิดเช่นนั้น ก็จะพลอยเป็นความอิ่มเอิบไปกับความคิดยินดีด้วยของตน อิจฉาริษยาเป็นเรื่องปกติวิสัยของคนก็ว่าได้ เพราะใครบ้างไม่เคยอิจฉาคนอื่น ใครบ้างไม่เคยถูกผู้อื่นริษยา เมื่อใดที่เราริษยาผู้อื่น เรานั้นก็จะเป็นทุกข์ จิตใจร้อนรุ่มไม่เป็นสุข คิดจะทำร้ายเขา คิดจะให้เขาพินาศ เกิดเป็นบาปขึ้น จงยึดถือหิริโอตัปปะ “หิริ” คือ ความละอายต่อบาป ความละอายในการทำชั่ว “โอตัปปะ”นั้นคือความกลัวต่อบาป การคร้ามขยาดต่อทุจริต และเมื่อไรที่เราถูกผู้อื่นริษยาก็จงยึดถือพรหมวิหาร ๔ จงมีเมตตาต่อเขา เพื่อนผู้น่าสงสาร ผู้มีไฟริษยาสุมทรวง จงกรุณาต่อเขา คิดอยากให้เขามีความสุข จงมีมุทิตา พลอยยินดีเมื่อเขาได้ดี และจงมีอุเบกขา วางใจเป็นกลางต่อเขา อย่าคิดร้ายตอบเขา

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เรียงความ 9 คำพ่อสอน เรื่อง พระพุทธศาสนากับธรรมมะ

9 คำพ่อสอน
เรื่องพระพุทธศาสนากับธรรมมะ
ในหลักการของเก้าคำพ่อสอน พระพุทธศาสนากับธรรมมะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเราอีก หากเรานำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันยังมีส่วนที่ทำให้คนเราเป็นคนดี พร้อมนำความสุขควาเจริญมาให้ในชีวิตของคนเรา อีกทั้งจิตใจที่เป็นการกุศลกับการทำบุญเป็นสิ่งสำคัญในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
ในการใช้ชีวิตประจำวันพระพุทธศาสนาเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่เรานำหลักธรรมมาปฏิบัติใช้ควบคู่ไปกับกรดำเนินชีวิตนอกจากนี้หลักธรรมคำสอนยังสอนให้รู้จักวิธีพ้นทุกข์และวิธีดับทุกข์อีกด้วย อันเกิดจากกิเลสทั้งปวง อันได้แก่ ความโลภ ความโกรธ และความหลง ดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้นำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่น การเป็นคนดี การไม่เบียดเบียนตนเองและผู็อื่น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญญา ความรู้เหตุรู้ผลและรู้ผิดชอบชั่วดี การรักษาศีลก็เป็นสิ่งที่สำคัญและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นคนดีได้ เนื่องจากดิฉันเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งซึ่งเเน่นอนว่าดิฉันนั้นต้องรักษาศีลห้าข้อ นอกจากนี้การทำสมาธิก็ยังทำให้ดิฉันมีสติมากยิ่งขึ้นจิตใจสงบมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำสมาธินี้ดิฉันจะทำเมื่อรู้สึกว่าจิตใจเกิดความฟุ้งซ่าน ไม่สงบ จึงเป็นหลักการหรือหลักธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันอยู่เสมอๆและสิ่งที่ดิฉันทำอยู่บ่อยๆก็คือการทำบุญ ดิฉันทำบุญค่อนข้างบ่อยเนื่องจากดิฉันเชื่อว่า การทำบุญนั้นนอกจากที่เราจะได้บุญกุศลแล้วเรายังสามารถเผื่อแผ่ผลบุญกุศลนั้นให้แก่บุคคลที่เราต้องการได้ด้วย เช่น บิดามารดา ญาติ พี่น้อง หรือแม้เเต่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว แม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรของเราเองซึ่งประโยชน์ของการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันได้รับคือ ดิฉันมีหน้าที่เรียนหนังสือ เพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองและรู้จักกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระพุทธกับธรรมมะหรือหลักธรรมคำสอนต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์แก่เราทั้งสิ้น หากเรานำไปประยุกต์ใช้หรือนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ตัวเราแล้ว เรายังสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการทำความดีที่สามารถทำได้ทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่เรามีความตั้งมั่นและเข้าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่เราทำอยู่นั้นอย่างแท้จริง เราจะเห็นได้ถึงความสุขที่แท้จริงเกิดจากการที่เรานำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเอง

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 5 การใช้โปรแกรม mindjet


วันที่ 29 มิถุนายน 2552


สัปดาห์นี้อาจารย์สอนการใช้โปรแกรม mindjet พร้อมทั้งการติดตั้งโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง

ทั้ง mindjet และ free mind การ save ทั้ง 2 แบบ และบอกถึงประโยชน์การใช้ โปรแกรม

สัปดาห์ที่ 3 การลงโปรแกรมลิขสิทธิ์และfreemind


วันที่ 22 มิ.ย. 25523
วันนี้ได้รียนเกี่ยวกับการลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และfree mind
นอกจากนั้นยังได้เรียนเกี่ยวกับการดาวโหลดวีดีโอ อีกด้วย
โดยการดาวโหลดผ่านเวป keepvid ซึ่งเป็นการดาวโหลดที่ใช้ได้ง่ายมาก
และอีกเวปหนึ่งคือ เวป Mediaconverter ค่ะ
เมื่อเราดาวโหลดเสร็จเเล้ว ก็จะได้นำวีดีโอ ที่มีสาระเเละเนื้อหาที่ดี
มาใส่ในบล็อกอีกด้วย

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

--การที่เราจะเรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น เราควรคำนึงถึงการกระทำของตัวเราเอง
โดยที่เราควรจะรู้จักเอาชนะตนเองให้ได้ มีความอดทน เพียรพยายาม เพราะหากเราปฏิบัติได่เช่นนี้
จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการเรียนและในชีวิตได้--