วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังของรายวิชา


เมื่อเรียนวิชา Content Analysis Skills For IT 1 - 2009 ดิฉันมีความคาดหวังว่า

1. นำความรู้นี้ไปใช้ในการสร้างบล๊อกเป็นของตัวเอง

2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไป เผยแพร่แก่ผู้อื่นได้

3. มีทักษะในการทำบล๊อกและสามารถพัฒนารูปแบบของตนเองได้

4. มีความชำนาญในการทำบล๊อก

5. มีความรู้ในการทำบล๊อกที่ถูกต้อง

6.ได้ความรู้ใหม่ๆและการตกแต่งบล๊อกของตนเองได้

7. สามารถบอกการทำบล๊อกที่ถูกต้องได้

8. สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ หรือประวัติส่วนตัวของเราใส่ลงไปในบล๊อกของเราได้

9. เป็นการเพิ่มความรู้ที่แปลกใหม่ ทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ

10. ได้ฝึกทักษะการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ลงในบล๊อกได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น